Translate

domingo, 5 de abril de 2020

Més enllà d’un canvi de noms


Copiant a un ilustre marçalenc que aprofita per donar a conèixer indrets del seu poble jo faré el mateix en aquest cas oferint alguna informació de Mas de Barberans i dels nuclis propers que varen ser l'inici del actual poble, avui continuem amb el Vilar de Santa Maria,
Més enllà d’un canvi de noms
En el moment d’efectuar-se la donació comtal a la seu s’utilitza el topònim andalusí autòcton, i vuitanta anys després l’indret ha adoptat el nom de la institució que n’ostentava el domini. Tanmateix, no es pot limitar la qüestió a un simple canvi de noms.
Un cop identificat i localitzat el topònim inicial, i comprovada la seva evolució, l’examen del context històric, determinat per la conquesta feudal, ens porta a formular algunes reflexions. Que Favarium és un assentament andalusí és inqüestionable.
Atesa la data del lliurament comtal, l’indret devia ser conquerit al mateix temps que ho fou Tortosa, com la major part de l’actual comarca del Montsià: l’any 1150 foren lliurats els districtes d’Amposta, a l’Hospital, i de la Ràpita, a Sant Cugat; l’any 1153 Ramon Berenguer IV concedí Godall a Guillem de Copons; l’any 1154, Favarium a la Seu de Tortosa. En canvi, el districte d’Ulldecona no fou atorgat fins els anys 1178 i 1180, a través de dos documents, per Alfons el Cast als Hospitalers9.
En produir-se la concessió comtal de Favara a la Seu (anys 1154 i 1155) encara s’empra, i sembla que de manera exclusiva, el topònim andalusí (villarium quod sarraceni vocant Favarium).
Ignorem si el col·lectiu andalusí de l’assentament gaudia de les mateixes condicions expressades en el document de capitulació de Tortosa10. També ignorem quin fou el seu esdevenidor arran de la conquesta. Fos la conseqüència d’un abandonament voluntari de l’assentament, fos la d’una deportació posterior, el cas és que en el moment de redactar-se les cartes pobla del segle XIII, vuitanta anys després de la concessió de districte, no hi ha cap indici de presència de població andalusina que hagi continuat ocupant l’indret.
No hi ha possibilitat, ara per ara, d’esbrinar què ha passat en aquest dilatat interval, però és significatiu que a diferència del sector septentrional del Baix Ebre, que es caracteritza pel manteniment d’importants nuclis de població andalusina11, ben visibles a la documentació, al sector meridional no se’n detecten, almenys en les mateixes circumstàncies.
La població musulmana de l’Aldea, que va rebre carta de població l’any 1258 (CPFC: 303), és conseqüència de la deportació de la comunitat valenciana de Silla aquest mateix any12, per tant, el resultat d’una iniciativa feudal, repressiva, posterior.
Tan sols un document referit a Ulldecona fa referència a un eventual residu de població andalusina1

No hay comentarios: